Gebruikersvoorwaarden

I Gebruiksvoorwaarden (10 januari 2018)

1. Welkom bij erfschutter.nl

Welkom op onze website “erfschutter.nl” (de “Website”) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden“) zijn met ingang van 10 januari 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website erfschutter.nl (de “Website“) (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door erfschutter.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die erfschutter.nl aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Erfschutter.nl raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker“) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Erfschutter.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy

In onze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

3. Minderjarigen

De diensten van achtertuinschutter.nl zijn niet toegankelijke voor minderjarigen anders dan dat zij met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger toegang hebben tot de informatie op deze website. Het dragen, gebruiken, kopen en/of verkopen van luchtbuksen en aanverwante zaken is voorbehouden aan personen boven de 18 jaar. Het is minderjarigen (onder 18 jaar) niet toegestaan om gebruik te maken van de marktplaats op deze website.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website is onder Creative Commons Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie gepubliceerd en mag worden gekopieerd, hergebruikt voor niet-commerciële doelen onder vermelding van de naam van Erfschutter.nl.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Adverteerders“) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van erfschutter.nl . Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door erfschutter.nl. Uw reactie op een advertentie wordt via de servers van erfschutter verzonden. Daarmee wordt het contact tussen Adverteerder en Gebruiker gelegd. Daarna is het aan de Adverteerder om daar al dan niet via email of anderszins op te reageren.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u dat te melden bij de redactie. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Erfschutter.nl kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

  1. Erfschutter.nl kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het email-adres van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het niet kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
  2. Erfschutter.nl kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen.

Erfschutter.nl kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan erfschutter.nl binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

6. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

7. Beperking aansprakelijkheid erfschutter.nl

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  • gebruik van de diensten van erfschutter.nl;
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  • onjuiste informatie op de Website;
  •  afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
  • wijzigingen in de diensten van erfschutter.nl of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan erfschutter.nl heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 100,- al naar gelang wat hoger is.

8. Wijzigingen van de diensten en de Website

Erfschutter kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Erfschutter.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar de desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van erfschutter kunt u indienen door middel van een bericht aan de redactie. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen

Erfschutter.nl kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Erfschutter.nl zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van erfschutter.nl gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door erfschutter.nl zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan erfschutter.nl kunnen worden gericht aan de redactie. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres.

Erfschutter.nl is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van erfschutter.nl over te dragen aan een ander bedrijf of rechtspersoon. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen erfschutter.nl en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van erfschutter.nl en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

II Regels voor het plaatsen van advertentie.

1. Erfschutter.nl is ook een advertentieplatform 

Erfschutter.nl is onder meer een platform waar een Adverteerder (de “Adverteerder”) Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. Erfschutter.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

 2.2 Het opmaken van een Advertentie: 

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één email-adres meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

f. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst.

 2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. 

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat (i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij; (ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een luchtbuks met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of (iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een luchtbuks die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

c. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

d. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op erfschutter.nl.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Erfschutter.nl/Marktplaats
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de link ‘Plaats Advertentie’ op de Webpagina Marktplaats. Hij moet daarvoor zijn emailadres gebruiken en krijgt daarop een Edit-code toegezonden waarmee de advertentie kan worden onderhouden. Het is niet toegestaan om uw Edit-code aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om Edit-codes van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen erfschutter.nl en Adverteerder

a. Na het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de link ‘Lees Advertenties’ de Advertentie terugzien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding hiervan met de Edit-code al dan niet wijzigen. Na het aanmaken van de advertentie komt de advertentieovereenkomst (de “Advertentieovereenkomst”) tussen erfschutter.nl en de Adverteerder tot stand.

b. Erfschutter.nl wist alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst direct met de verwijdering van de Advertentie door de Adverteerder.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan

Advertenties blijven tenminste 20 dagen op de Website staan, mits Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. De adverteerder wordt 5 dagen vooraf geïnformeerd over het verlopen van Advertenties en kan als hij dat wenst de periode met nog eens 20 dagen verlengen.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en erfschutter.nl, en is erfschutter.nl haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

4. Ontbindingsrecht

4.1. Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2. Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 5) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van erfschutter.nl of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra erfschutter.nl de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Een bod op een product of dienst in een Advertentie is niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder (Gebruiker) niet tot aankoop.

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

7. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan achtertuinschutter.nl

7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Melden aan de redactie van Inbreuk kan alleen worden gedaan door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties. Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen ook aan de redactie  worden gemeld.

b. Misbruik van meldingen aan de redactie wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 5 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het melden aan de redactie van inbreuk is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. Rechthebbenden kunnen bij de redactie melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie. De redactie zal de melding beoordelen en indien nodig de betreffende advertentie verwijderen.

8. Wij geven geen garanties

8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Erfschutter.nl geeft daarover geen garantie.

8.2. Erfschutter.nl kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

9. Vrijwaring dienst Adverties en beperking aansprakelijkheid erfschutter.nl

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart erfschutter.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.

9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van erfschutter.nl zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 7.

10. Wijzigingen

10.1. Erfschutter.nl kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. Erfschutter.nl kan de prijzen van de Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.